Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–серпень 2019 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

27541461,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

16814059,9

61,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

949937,8

3,4

Переробна промисловість  

С

15864122,1

57,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3903963,0

14,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

726368,7

2,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3158075,8

11,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1652894,9

6,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4234446,7

15,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

354069,1

1,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

862399,4

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10453206,1

38,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

274195,2

1,0

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.