Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–листопад 2018 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

33553291,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

21058645,4

62,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1010082,1

3,0

Переробна промисловість

С

20048563,3

59,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

5544473,9

16,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1088223,6

3,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4004959,0

11,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1340384,6

4,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

5103404,0

15,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

590811,7

1,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

920556,6

2,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12158302,7

36,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

336343,7

1,0

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.