Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні 2017 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

 

Промисловість

B+C+D+Е

2533625,9

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

1331355,7

52,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

39239,2

1,6

Переробна промисловість  

С

1292116,5

51,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

331726,8

13,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

56388,8

2,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

215063,9

8,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

312827,7

12,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

212844,0

8,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

19978,9

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

36364,8

1,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1181535,6

46,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

20734,6

0,8

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.