Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне

повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності

(секція за КВЕД) у 2020 році

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяги
викидів

Крім того,
обсяги викидів діоксиду вуглецю

тонн

у % до 2019р.

тонн

у % до 2019р.

Усі види економічної діяльності

 

10148,2

102,4

2071683,6

99,3

Сільське, лісове та рибне господарство

А

392,6

98,5

29513,5

92,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

391,3

104,2

197,4

44,0

Переробна промисловість

С

8238,0

106,0

1871948,3

99,8

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

419,9

90,4

144188,6

92,7

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

10,0

203,6

549,6

227,6

Будівництво

F

4,2

74,7

148,7

304,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

48,4

124,9

19,8

107,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

332,2

72,6

12603,6

166,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

0,3

86,7

Інформація та телекомунікації

J

6,1

194,8

566,2

97,4

Фінансова та страхова діяльність

K

0,2

60,6

58,9

95,1

Операції з нерухомим майном

L

5,4

16,5

1282,8

37,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

6,4

100,0

245,2

100,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

206,9

79,8

1656,9

73,5

Освіта

P

34,1

115,5

2414,2

143,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

52,1

86,4

6289,9

81,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

0,1

51,8