Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–квітні 2020 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

15116413,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

8152605,1

54,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

617013,1

4,1

Переробна промисловість  

С

7535592,0

49,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2291806,8

15,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

238326,6

1,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1453445,8

9,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

847033,5

5,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1835130,7

12,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

101474,6

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

395186,9

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6807842,5

45,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

155965,6

1,0

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.