Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні 2020 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

3733358,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1833600,0

49,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

85562,5

2,3

Переробна промисловість  

С

1748037,5

46,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

495994,8

13,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

69354,4

1,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

367963,8

9,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

231425,5

6,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

360864,3

9,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

16967,9

0,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

104939,1

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1864091,1

49,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

35667,7

1,0

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.