Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за 2019 рік

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

42783055,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

25904773,4

60,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1507690,7

3,5

Переробна промисловість  

С

24397082,7

57,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

6083046,6

14,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1109693,1

2,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4664712,4

10,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2549031,5

6,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

6577021,9

15,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

583509,0

1,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1384162,9

3,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

16455236,0

38,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

423045,7

1,0

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.