Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–листопад 2019 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

38682471,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

23691283,7

61,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1391406,9

3,6

Переробна промисловість  

С

22299876,8

57,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

5436707,5

14,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1023279,4

2,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

4324435,4

11,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2325370,6

6,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

6080483,2

15,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

524438,0

1,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1253029,5

3,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

14607581,4

37,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

383606,4

1,0

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.