Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–вересень 2019 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

30948580,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

19092562,0

61,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1086355,2

3,5

Переробна промисловість  

С

18006206,8

58,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4426559,6

14,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

828504,2

2,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3545776,0

11,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1881022,8

6,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4865829,0

15,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

412779,7

1,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

958207,2

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11545307,1

37,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

310711,5

1,0

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.